deutsch english polski
Profesjonalna odzież sportowa

Polityka Cookies

Polityka Prywatności

Administratorem PaÅ„stwa Danych Osobowych jest firma Metto Group, Ul. Borowej Góry 7, 01-354 Warszawa. Skontaktuj siÄ™ z nami pod adresem info@givovasport.pl, jeÅ›li masz jakiekolwiek pytania lub problemy zwiÄ…zane z korzystaniem z danych osobowych, a chÄ™tnie pomożemy.

Przetwarzanie PaÅ„stwa danych osobowych odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych (RODO).

Korzystając z tej strony i naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatnoÅ›ci jest częściÄ… naszego Regulaminu; zgadzajÄ…c siÄ™ na Regulamin, wyrażasz również zgodÄ™ na zagadnienia niniejszej Polityki prywatnoÅ›ci. W przypadku zbieżnoÅ›ci terminów stosowanych w Regulaminie i w Polityce prywatnoÅ›ci, te ostatnie majÄ… pierwszeÅ„stwo.

Spis treści

 1. Definicje stosowane w niniejszej Polityce prywatności
 2. Zasady ochrony danych, które stosujemy
 3. Jakie masz prawa dotyczÄ…ce Twoich Danych Osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na twój temat
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Logi serwera
 10. Informacje w formularzach
 11. Informacje kontaktowe

Definicje

Administrator Danych Osobowych – wÅ‚aÅ›ciciel strony internetowej
Dane osobowe
– wszelkie informacje dotyczÄ…ce zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zbiór operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub w zbiorach Danych Osobowych.
Podmiot PrzetwarzajÄ…cy – partner bÄ™dÄ…cy procesorem przetwarzajÄ…cym Dane Osobowe.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe sÄ… przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My – administrator twoich Danych Osobowych firma Metto Group, Ul. Borowej Góry 7, 01-354 Warszawa

Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie danych jest legalne, uczciwe, przejrzyste. Nasze dziaÅ‚ania zwiÄ…zane z przetwarzaniem danych sÄ… zgodne z prawem. Zawsze mamy na uwadze Twoje prawa przed przetwarzaniem Danych Osobowych. Przekażemy Ci niezbÄ™dne informacje dotyczÄ…ce przetwarzania danych na Twoje żądanie.
 • Przetwarzanie danych jest ograniczone do konkretnego celu. Nasze dziaÅ‚ania zwiÄ…zane z przetwarzaniem danych osobowych sÄ… w peÅ‚ni dopasowane do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa siÄ™ przy wykorzystaniu minimalnej iloÅ›ci danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko takÄ… ilość Danych Osobowych, które sÄ… wymagane do realizacji wyznaczonego celu np. realizacji usÅ‚ugi.
 • Przetwarzanie jest ograniczone czasowo. Nie przechowujemy danych osobowych dÅ‚użej niż to konieczne.
 • DoÅ‚ożymy wszelkich staraÅ„, aby zapewnić poprawność przetwarzanych danych.
 • DoÅ‚ożymy wszelkich staraÅ„, aby zapewnić integralność i poufność przetwarzanych danych.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe sÄ… przetwarzane; jakie dane sÄ… gromadzone, skÄ…d sÄ… pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo sÄ… przetwarzane.
 2. Prawo dostÄ™pu – oznacza, że ​​masz prawo dostÄ™pu do danych zebranych od Ciebie i o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych Danych Osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usuniÄ™cia swoich Danych Osobowych, które sÄ… niedokÅ‚adne lub niekompletne.
 4. Prawo do usuniÄ™cia – oznacza, że ​​w pewnych okolicznoÅ›ciach możesz poprosić o usuniÄ™cie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia Przetwarzania – oznacza, że ​​jeÅ›li majÄ… zastosowanie okreÅ›lone warunki, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 6. Prawo do zgÅ‚aszania sprzeciwu wobec Przetwarzania – oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić siÄ™ przetwarzaniu Danych Osobowych, na przykÅ‚ad w przypadku marketingu bezpoÅ›redniego.
 7. Prawo do zgÅ‚aszania sprzeciwu wobec automatycznego Przetwarzania – oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić siÄ™ automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie być podmiotem dla decyzji opartej wyÅ‚Ä…cznie na automatycznym Przetwarzaniu. To prawo ma zastosowanie, gdy wynik profilowania wywoÅ‚uje skutki prawne dotyczÄ…ce lub znaczÄ…co wpÅ‚ywajÄ…ce na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeÅ›li jest to wykonalne, jako bezpoÅ›redniego transferu od jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do zÅ‚ożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w oparciu o Prawo DostÄ™pu, podamy powód i uzasadnienie odmowy. JeÅ›li nie jesteÅ› usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono TwojÄ… proÅ›bÄ™, skontaktuj siÄ™ z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych Å›rodków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolnÄ… zgodÄ™ na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

Informacje, które nam przekazaÅ‚eÅ›
Może to być Twój adres e-mail, imiÄ™ i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – gÅ‚ównie informacje niezbÄ™dne do dostarczenia usÅ‚ugi lub poprawienia jakoÅ›ci korzystania z naszej strony. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, by móc komentować lub wykonywać inne czynnoÅ›ci na stronie. Informacje te obejmujÄ… na przykÅ‚ad imiÄ™ i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje o Tobie zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które sÄ… automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzÄ™dzia sesji. Informacje te sÅ‚użą poprawie jakoÅ›ci obsÅ‚ugi Klienta. Kiedy korzystasz z naszych usÅ‚ug lub przeglÄ…dasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje dziaÅ‚ania mogÄ… być rejestrowane.

Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które sÄ… publicznie dostÄ™pne.

Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

Używamy Twoich Danych Osobowych w celu:

 • dostarczenia Tobie naszych usÅ‚ug. Obejmuje to na przykÅ‚ad rejestracjÄ™ konta; dostarczanie innych produktów i usÅ‚ug, o które prosisz; dostarczanie informacji o promocjach i komunikowanie siÄ™ z tobÄ… w zwiÄ…zku z tymi produktami i usÅ‚ugami; komunikowanie siÄ™ i interakcja z tobÄ… w celu realizacji usÅ‚ugi; i powiadamianie CiÄ™ o zmianach w jakichkolwiek usÅ‚ugach.
 • poprawy jakoÅ›ci obsÅ‚ugi klienta;
 • dopeÅ‚nienia obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z przepisów prawa lub umowy;

Używamy Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn i/lub za Twoją Zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub z powodu wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do zidentyfikowania ciebie;
 • do zapewnienia ci usÅ‚ug;
 • do komunikowania siÄ™ w celu sprzedaży lub wystawienia faktury;

Ze względu na uzasadniony interes Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do wysyÅ‚ania spersonalizowanych ofert;

Dopóki nie stwierdziÅ‚eÅ› inaczej, naszym celem jest zaoferowanie Ci usÅ‚ug, które sÄ… podobne lub identyczne z twojÄ… historiÄ… zakupów i przeglÄ…dania strony, co jest naszym uzasadnionym interesem.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • do wysyÅ‚ania biuletynów i ofert reklamowych;
 • w przypadku innych celów poprosiliÅ›my o twojÄ… zgodÄ™;

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wywiÄ…zania siÄ™ z obowiÄ…zku wynikajÄ…cego z przepisów prawa i/lub w celu użycia Twoich Danych Osobowych w przypadku opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych Danych Osobowych i do wykorzystania takich danych. BÄ™dziemy wykorzystywać dane wykraczajÄ…ce poza zakres niniejszej Polityki wyÅ‚Ä…cznie w przypadku ich anonimizacji. Zapisujemy informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak dÅ‚ugo, jak to konieczne dla celów ksiÄ™gowych lub innych obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z przepisów prawa, ale nie dÅ‚użej niż jest to przewidziane przez prawo wynikajÄ…ce z ustawy o rachunkowoÅ›ci lub do czasu przedawnienia roszczeÅ„.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie sÄ… tu wymienione, ale sÄ… zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostaÅ‚y zgromadzone. Z tego powodu zapewniamy, że:

 • zwiÄ…zek miÄ™dzy celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom
 • zostanie zachowana odpowiednia ochrona dla celów Przetwarzania.

Poinformujemy CiÄ™ o jakimkolwiek dodatkowym Przetwarzaniu danych i o jego celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych

Nie udostÄ™pniamy Danych Osobowych nieznajomym. Dane Osobowe o Tobie sÄ… w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia Å›wiadczenia usÅ‚ugi lub zwiÄ™kszenia zadowolenia klienta. UdostÄ™pniamy Twoje dane:

Podmioty PrzetwarzajÄ…ce:

 • operator hostingu ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465, funkcjonujÄ…cy pod adresem MyDevil.net

Nasi partnerzy biznesowi:

 •  

PowiÄ…zane strony trzecie:

 •  

WspóÅ‚pracujemy tylko z takimi Podmiotami PrzetwarzajÄ…cymi, które sÄ… w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzÄ™dnikom publicznym tylko, gdy jesteÅ›my do tego prawnie zobowiÄ…zani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeÅ›li wyraziÅ‚eÅ› na to zgodÄ™ lub masz do tego inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy twoje dane

DokÅ‚adamy wszelkich staraÅ„, aby Twoje dane osobowe byÅ‚y bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokoÅ‚ów do komunikacji i przesyÅ‚ania danych (takich jak HTTPS). W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kÄ…tem możliwych sÅ‚aboÅ›ci i ataków.

Mimo że staramy siÄ™ jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeÅ„stwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeÅ„stwa danych. Powiadomimy również Ciebie, jeÅ›li istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeÅ„stwa i aby pomóc wÅ‚adzom w przypadku jakichkolwiek naruszeÅ„.

Jeśli masz konto użytkownika u nas, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać świadomie informacji od dzieci. Nie kierujemy też do nich swoich usług.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizowania zachowaÅ„ klientów, administrowania stronÄ… internetowÄ…, Å›ledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa siÄ™ to w celu personalizacji i poprawienia Twojego doÅ›wiadczenia z korzystania z usÅ‚ugi.

Plik Cookie (tzw. „ciasteczko”) to maÅ‚y plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookies przechowujÄ… informacje, które pomagajÄ… w dziaÅ‚aniu witryn.

W ramach Serwisu stosowane sÄ… dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „staÅ‚e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sÄ… plikami tymczasowymi, które przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej). „StaÅ‚e” pliki cookies przechowywane sÄ… w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniÄ™cia przez Użytkownika.

Ciasteczka możesz kontrolować w ustawieniach przeglÄ…darki. JeÅ›li zdecydujesz siÄ™ na wyÅ‚Ä…czenie plików cookies możesz utrudnić sobie korzystanie z niektórych funkcji. Nie zalecamy wyÅ‚Ä…czania plików cookies.

Używamy plików cookie do nastÄ™pujÄ…cych celów:

 • NiezbÄ™dne pliki cookies – te pliki cookies sÄ… niezbÄ™dne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie i utrzymywanie sesji użytkownika. Te pliki cookie nie zbierajÄ… żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookies – te pliki cookies zapewniajÄ… funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszych usÅ‚ug jest wygodniejsze i umożliwia udostÄ™pnianie bardziej spersonalizowanych usÅ‚ug. MogÄ… na przykÅ‚ad zapamiÄ™tywać twoje imiÄ™ i adres e-mail w formularzach komentarzy, wiÄ™c nie musisz ponownie wpisywać tych informacji nastÄ™pnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookies zwiÄ…zane ze statystykami – te pliki cookies sÅ‚użą do Å›ledzenia użytkowania i dziaÅ‚ania naszej witryny i usÅ‚ug. MogÄ… być powiÄ…zane z usÅ‚ugami zewnÄ™trznymi i udostÄ™pniane osobom trzecim w ramach przewidzianych przez ich PolitykÄ™ prywatnoÅ›ci.
 • Pliki cookie dotyczÄ…ce reklam – te pliki cookie sÅ‚użą do wyÅ›wietlania reklam, które sÄ… dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowaÅ„. Ponadto sÅ‚użą one do ograniczenia liczby wyÅ›wietleÅ„ reklamy. Zazwyczaj sÄ… umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodÄ… Operatora Serwisu. Te ciasteczka pamiÄ™tajÄ…, że odwiedziÅ‚eÅ› stronÄ™ internetowÄ… i te informacje sÄ… udostÄ™pniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. CzÄ™sto pliki cookies sÅ‚użące do kierowania lub reklamowania sÄ… powiÄ…zane z funkcjami witryny udostÄ™pnianymi przez innÄ… organizacjÄ™.

Usuwanie plików cookies

Możesz usunąć pliki cookies przechowywane na twoim komputerze za pomocÄ… ustawieÅ„ przeglÄ…darki. Możesz także kontrolować pliki cookies innych firm, korzystajÄ…c z platformy ochrony prywatnoÅ›ci, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Zastrzegamy, że wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi plików cookies niezbÄ™dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeÅ„stwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma wÅ‚asnÄ… PolitykÄ™ prywatnoÅ›ci, którÄ… możesz przejrzeć tutaj. JeÅ›li chcesz zrezygnować ze Å›ledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronÄ™ rezygnacji z Google Analytics.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegajÄ… logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te sÄ… wykorzystywane wyÅ‚Ä…cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsÅ‚ugi Å›wiadczonych usÅ‚ug hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejÅ›cia zapytania,
 • Czas wysÅ‚ania odpowiedzi,
 • NazwÄ™ stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokóÅ‚ HTTP,
 • Informacje o bÅ‚Ä™dach jakie nastÄ…piÅ‚y przy realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejÅ›cie do Serwisu nastÄ…piÅ‚o przez odnoÅ›nik,
 • Informacje o przeglÄ…darce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie sÄ… kojarzone z konkretnymi osobami przeglÄ…dajÄ…cymi strony. Dane powyższe sÄ… wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach poÅ‚Ä…czenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie sÄ… udostÄ™pniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodÄ… użytkownika. Dane podane w formularzu mogÄ… stanowić zbiór potencjalnych klientów.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogÄ… być przekazane podmiotom technicznie realizujÄ…cym niektóre usÅ‚ugi – w szczególnoÅ›ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów bÄ™dÄ…cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsÅ‚ugujÄ…cych pÅ‚atnoÅ›ci lub też innych podmiotów, z którymi Administrator PaÅ„stwa Danych Osobowych w tym zakresie wspóÅ‚pracuje.

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Organ nadzoru
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Tel. 22 531 03 00
Fax. 22 531 03 01
Strona WWW: https://giodo.gov.pl

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zaufali nam: