deutsch english polski
Profesjonalna odzież sportowa

Polityka Cookies

Czym s???? pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" nale???y rozumie???? dane informatyczne, w szczególno????ci pliki tekstowe, przechowywane w urz????dzeniach ko????cowych u???ytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj???? rozpozna???? urz????dzenie u???ytkownika i odpowiednio wy????wietli???? stron???? internetow???? dostosowan???? do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawieraj???? nazw???? strony internetowej z której pochodz????, czas przechowywania ich na urz????dzeniu ko????cowym oraz unikalny numer.

Do czego u???ywamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" u???ywane s???? w celu dostosowania zawarto????ci stron internetowych do preferencji u???ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U???ywane s???? równie??? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagaj???? zrozumie???? w jaki sposób u???ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo???liwia ulepszanie ich struktury i zawarto????ci, z wy????????czeniem personalnej identyfikacji u???ytkownika.

Jakich plików "cookies" u???ywamy?

Stosowane s???? dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "sta????e". Pierwsze z nich s???? plikami tymczasowymi, które pozostaj???? na urz????dzeniu u???ytkownika, a??? do wylogowania ze strony internetowej lub wy????????czenia oprogramowania (przegl????darki internetowej). "Sta????e" pliki pozostaj???? na urz????dzeniu u???ytkownika przez czas okre????lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r????cznego usuni????cia przez u???ytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno????ci u???ytkowników strony internetowej, podlegaj???? ich w????asnej polityce prywatno????ci.

Czy pliki "cookies" zawieraj???? dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy u???yciu plików "cookies" mog???? by???? zbierane wy????????cznie w celu wykonywania okre????lonych funkcji na rzecz u???ytkownika. Takie dane s???? zaszyfrowane w sposób uniemo???liwiaj????cy dost????p do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie s????u???????ce do przegl????dania stron internetowych domy????lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urz????dzeniu ko????cowym. Ustawienia te mog???? zosta???? zmienione w taki sposób, aby blokowa???? automatyczn???? obs????ug???? plików "cookies" w ustawieniach przegl????darki internetowej b????d??? informowa???? o ich ka???dorazowym przes????aniu na urz????dzenie u???ytkownika. Szczegó????owe informacje o mo???liwo????ci i sposobach obs????ugi plików "cookies" dost????pne s???? w ustawieniach oprogramowania (przegl????darki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", mo???e wp????yn???????? na niektóre funkcjonalno????ci dost????pne na stronie internetowej.

Zaufali nam: